Projecten

De omgevingsmanager is betrokken bij alle fasen van een project: van het begeleiden van conditionerende onderzoeken, het aanvragen van vergunningen tot het opstellen en adviseren bij contractvorming/aanbestedingen en het oplossen van calamiteiten in de uitvoering. De verantwoordelijkheid voor de communicatie tussen het project en de projectomgeving ligt bij de omgevingsmanager. Deze verantwoordelijkheden zijn onder andere:

● stakeholder management (bevorderen van samenwerking, rekening houdend met ieders wensen en belangen)
● procedure- en vergunningmanagement
● contractvoorbereiding
● begeleiding bij de uitvoering van het project
● juridisch advies omgevingsrecht
● onderhouden contacten (overheden, bewoners, partners etc.)
● projectevaluaties

In elke fase een andere rol

Afhankelijk van de fase waarin het project zich bevindt neemt de omgevingsmanager andere taken op zich. In de eerste fase is omgevingsmanagement vooral gericht op het onderhouden van contacten en partners zodat samenwerking optimaal verloopt tijdens de duur van het project. Ook conditionerende werkzaamheden en onderzoeken worden door Jacques begeleid. Daarbij denkt u aan kabels en leidingen, archeologie, flora en fauna, NGE’s, grondverwerving en andere omgevingsaspecten.

Naast de rol van aanspreekpunt voor vragen en problemen voor het project is omgevingsmanagement tijdens de volgende fases vooral gericht op het realiseren van ruimtelijke en bestuurlijke randvoorwaarden zoals vergunningen, ontheffingen en communicatie met stakeholders.

Projecten

Als omgevingsmanager heeft Jacques meerdere projecten in goede banen naar optimaal resultaat begeleidt.

DSC07497Project : verruimen Julianakanaal
Kerntaken : omgevingsmanager namens Rijkswaterstaat
‘Doel van het project is het Julianakanaal aan te passen en geschikt te maken voor grotere binnenvaartschepen, met zo min mogelijk hinder voor scheepvaart, omwonenden en bedrijven.’

 

 

 

Project : conservering Stalen Bruggen
Kerntaken : omgevingsmanager namens Rijkswaterstaat
‘De stalen bruggen worden aan de onderzijde geconserveerd, daar zijn veel stakeholders bij betrokken. Goede afstemming is een vereiste!’

 

 

 

 

Project : dijkversterking Alexanderhaven
Kerntaken : namens aannemerscombinatie onderhouden van contacten met overheden, belanghebbenden en omwonenden
‘“Kort en hevig.” Soms is het nodig om in een korte tijd meer hinder te veroorzaken, maar steeds in overleg met de omgeving. De aannemerscombinatie heeft, onder druk van een harde deadline in korte tijd een nieuwe hogere kering aangelegd in de Alexanderhaven.’